اسفند ۱۶, ۱۳۹۵

توت فرنگی تغییر رنگ

اسفند ۱۶, ۱۳۹۵

غرب وحشی

اسفند ۱۶, ۱۳۹۵

باب در تگزاس

اسفند ۱۶, ۱۳۹۵

بوسه مادربزرگ