اخراجی ها
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵
اجاره نشین ها
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵

ایرج قادری
 

زینال بندری ـ قاچاقچی سابقه دار تریاک ـ توسط ستوان احمد، رئیس اداره ی مبارزه با مواد مخدر، دستگیر و روانه ی زندان می شود اما با پرداخت رشوه محکومیت خود را به حبس تقلیل می دهد و پس از یکسال به دلیل خوش رفتاری آزاد می شود.

 
خرید-تصویر-دنیای-هنر